خرید لباس ورزشی افزايش قيمت گوشت گوسفندي و قند و شکر

بانک مرکزي در گزارش هفتگي اش با اعلام متوسط قيمت خرده فروشي برخي از مواد خوراکي در تهران در هفته منتهي به هشتم مردادماه جاري، از افزايش قيمت گوشت گوسفندي، گوشت مرغ، قند و شکر ، چاي خارجي و انواع روغن نباتي در اين هفته خبر داد.به گزارش خبرگزاري مهر، بانک مرکزي گزارش داد: در هفته مورد گزارش ، در گروه لبنيات قيمت کره پاستوريزه افزايش جزئي داشت. بهاي ساير اقلام اين گروه نسبت به هفته قبل ثابت بود. قيمت تخم مرغ کاهش يافت و شانه اي 20600 الي 27000 ريال فروش مي رفت.در گروه برنج، بهاي برنج وارداتي غير تايلندي اندکي کاهش ولي قيمت برنج داخله درجه يک و درجه افزايش جزئي داشت.در گروه حبوب بهاي نخود، لوبيا چشم بلبلي و لوبيا سفيد افزايش ولي قيمت لپه نخود، عدس و لوبيا چيتي اندکي کاهش يافت.  بهاي لوبيا قرمز بدون تغيير بود.در هفته مورد بررسي، در ميادين زير نظر شهرداري تهران سيب قرمز، تخم لبنان و سيب زرد تخم لبنان عرضه نمي گرديد و پرتقال درجه يک ، انجير و زردآلو عرضه کمي داشت ولي بقيه اقلام ميوه و سبزي تازه را که تعدادي از آنها از نظر کيفي در سطح پاييني قرار داشتند به نرخ مصوب سازمان ميادين ميوه و تره بار مي فروختند.ميوه فروشي هاي سطح شهر اقلام مرغوب ميوه و سبزي تازه را عرضه مي نمودند که در گروه ميوه هاي تازه قيمت سيب قرمز تخم لبنان، سيب زرد تخم لبنان ، زردآلو، آلو، گيلاس، هلو و هندوانه نسبت به هفته قبل افزايش ولي بهاي ساير اقلام اين گروه کاهش داشت.در گروه سبزي هاي تازه قيمت سبزيهاي برگ ثابت بود. بهاي خيار و پياز افزايش ولي قيمت ساير اقلام اين گروه کاهش يافت. در اين هفته بهاي  گوشت گوسفند و گوشت مرغ افزايش ولي قيمت گوشت تازه گاو و گوساله کاهش داشت.در هفته مورد بررسي، بهاي قند، شکر، چاي خارجي و انواع روغن نباتي افزايش يافت.لبنيات و تخم مرغدر هفته منتهي به هشتم مردادماه جاري، در گروه لبنيات قيمت کره پاستوريزه معادل 6/. درصد نسبت به هفته قبل افزايش داشت. بهاي ساير اقلام اين گروه ثابت بود. قيمت تخم مرغ معادل 1.3 درصد کاهش يافت.برنج و حبوبدر هفته مورد بررسي ، در گروه برنج بهاي برنج وارداتي غير تايلندي معادل 7/. درصد کاهش ولي قيمت برنج داخله درجه يک و درجه دو هر يک 4/. درصد افزايش داشت. در گروه حبوب بهاي نخود معادل 1/. درصد، لوبيا چشم بلبلي 2.9 درصد و لوبيا سفيد 3/. درصد افزايش ولي قيمت لپه نخود 5/. درصد، عدس 1/. درصد و لوبيا چيتي 2/. درصد کاهش يافت. بهاي لوبيا قرمز تغيير بود.ميوه ها و سبزي هاي تازهدر هفته منتهي به هشتم مردادماه، در گروه ميوه هاي تازه قيمت سيب قرمز تخم لبنان معادل 4.1 درصد، سيب زرد تخم لبنان11 درصد ، زردآلو 8.8 درصد، آلو 1.6 درصد، گيلاس 3 درصد، هلو 6.9 درصد و هندوانه 2.6 درصد افزايش ولي بهاي ساير اقلام اين گروه بين 2/. درصد تا 6 درصد کاهش داشت. در گروه سبزي هاي تازه قيمت سبزي هاي برگي ثابت بود. بهاي خيار معادل 4.6 درصد و پياز 2/. درصد افزايش ولي قيمت ساير اقلام اين گروه بين 1.3 درصد تا 6.7 درصد کاهش يافت.گوشت قرمز و گوشت مرغدر هفته مورد بررسي، بهاي گوشت گوسفندي معادل 1.1 درصد و گوشت مرغ 8/. درصد افزايش ولي قيمت گوشت تازه گاو و گوساله 1.4 درصد کاهش داشت.قند، شکر، چاي و روغن نباتيدر هفته مورد گزارش نسبت به هفته قبل، بهاي قند معادل 9/. درصد ، شکر 5/. درصد ، چاي خارجي 1.3 درصد، روغن نباتي جامد 1/. درصد و روغن نباتي مايع 2/. درصد افزايش يافت.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید